เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

พันธกิจ


วัตถุประสงค์

  1. ส่งเสริมสุขภาพป้องกันและรักษาโรคเด็ก และโรคอื่นๆนำอันตรายหรือความเจ็บป่วยมาสู่เด็ก
  2. ส่งเสริมเผยแพร่อบรมเพิ่มเติมความรู้ความสามารถแก่แพทย์พยาบาลผู้ปฏิบัติงานของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี(โรงพยาบาลเด็ก)
  3. ส่งเสริมและให้ทุนอุดหนุนแก่งานวิจัยของโรงพยาบาลเด็กที่เกี่ยวกับโรคของเด็กซึ่งรวมถึงการป้องกัน สร้างสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพ
  4. จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการพัฒนาเด็กและพัฒนาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี(โรงพยาบาลเด็ก)
  5. ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กจากครอบครัวที่ไม่อาจช่วยเหลือตนเองได้ ให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลตามความเหมาะสม
  6. ร่วมมือส่งเสริมประสานงานกับสถาบันอื่นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กกับการทำงานร่วมกับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีด้านการบริการให้การสงเคราะห์

  1. ช่วยเหลือค่ายาผู้ป่วยอนาถาให้การสงเคราะห์ครอบครัวผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น สงเคราะห์ค่าอาหาร ค่าเสื้อผ้า ค่าเลี้ยงชีพ และค่าพาหนะเดินทางกลับภูมิลำเนา
  2. ให้ความช่วยเหลือค่าน้ำเกลือ ค่ายา ค่าอวัยวะเทียม แก่ผู้ป่วยสามัญบางราย
  3. จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นและทันสมัยให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี(โรงพยาบาลเด็ก)เป็นประจำทุกปี