เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

ประวัติ

มูลนิธิชื่อว่า มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
ย่อว่า ม.ร.ด. เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า The Children ‘ s Hospital Foundation
เครื่องหมายของมูลนิธินี้คือ เป็นเด็กอยู่บนอุ้งมือในลักษณะค้ำจุนเด็ก

ความเป็นมา

เนื่องจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเป็นสถาบันแห่งเดียวของรัฐ ที่รับการรักษาเฉพาะผู้ป่วยเด็ก จึงได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศโดยเฉพาะผู้ป่วยเด็กที่มีอาการหนัก หรือเป็นโรคซับซ้อนและมักเป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง และจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการรักษายาวนานและต่อเนื่อง ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ส่วนใหญ่มักเป็นผู้ป่วยที่มีฐานะยากจนและเป็นต่างด้าว ที่ไม่มีสิทธิในการรักษาพยาบาล

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ซึ่งเดิมเป็นแผนกหนึ่งของโรงพยาบาลหญิง (โรงพยาบาลราชวิถีปัจจุบัน) ได้แยกตัวเป็น กองโรงพยาบาลเด็ก สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2517 มีหน้าที่ดูแลรักษา และให้การป้องกันโรคในเด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 18 ปี ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจน

ต่อมามูลนิธิโรงพยาบาลเด็กได้ก่อตั้งขึ้นในปี2522 ซึ่งเป็นปีที่องค์กรสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นปีเด็กสากล โดยหวังที่จะสนับสนุนให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหา และเป็นอนุสรณ์แก่ปีเด็กสากล จนกระทั่งได้รับการพิจารณาสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้รับอนุญาต และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกองปกครองและทะเบียนในปี 2524

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ให้บริการคนไข้นอก และรับคนไข้ไว้รักษา พร้อมทั้งรับส่งต่อจากโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศไทย โดยจากสถิติตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งเป็นสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีจนถึงปัจจุบันนี้ จำนวนคนไข้เพิ่มมากขึ้นทุกปี อนุมัติให้ก่อสร้างอาคารผู้ป่วย เพื่อรองรับการบริการที่ขยายความต้องการที่มากขึ้นทุกปี
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

พันธกิจ


วัตถุประสงค์

 1. ส่งเสริมสุขภาพป้องกันและรักษาโรคเด็ก และโรคอื่นๆนำอันตรายหรือความเจ็บป่วยมาสู่เด็ก
 2. ส่งเสริมเผยแพร่อบรมเพิ่มเติมความรู้ความสามารถแก่แพทย์พยาบาลผู้ปฏิบัติงานของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี(โรงพยาบาลเด็ก)
 3. ส่งเสริมและให้ทุนอุดหนุนแก่งานวิจัยของโรงพยาบาลเด็กที่เกี่ยวกับโรคของเด็กซึ่งรวมถึงการป้องกัน สร้างสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพ
 4. จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการพัฒนาเด็กและพัฒนาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี(โรงพยาบาลเด็ก)
 5. ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กจากครอบครัวที่ไม่อาจช่วยเหลือตนเองได้ ให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลตามความเหมาะสม
 6. ร่วมมือส่งเสริมประสานงานกับสถาบันอื่นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กกับการทำงานร่วมกับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีด้านการบริการให้การสงเคราะห์

 1. ช่วยเหลือค่ายาผู้ป่วยอนาถาให้การสงเคราะห์ครอบครัวผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น สงเคราะห์ค่าอาหาร ค่าเสื้อผ้า ค่าเลี้ยงชีพ และค่าพาหนะเดินทางกลับภูมิลำเนา
 2. ให้ความช่วยเหลือค่าน้ำเกลือ ค่ายา ค่าอวัยวะเทียม แก่ผู้ป่วยสามัญบางราย
 3. จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นและทันสมัยให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี(โรงพยาบาลเด็ก)เป็นประจำทุกปี
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก


 1. นายแพทย์เสรี ตู้จินดา - ประธานกรรมการ
 2. แพทย์หญิงวันดี นิงสานนท์ - รองประธานกรรมการ
 3. พลเรือเอกไตรภพ พิชัยกุล - รองประธานกรรมการ
 4. แพทย์หญิงศิราภรณ์ สวัสดิวร - รองประธานกรรมการ
 5. นายสันติ สาทิพย์พงษ์ - รองประธานกรรมการ
 6. นายแพทย์ภาวิต ปุญญฤทธิ์ - กรรมการผู้จัดการ
 7. นายไชยวัฒน์ รัตนประสิทธิ์ - กรรมการประชาสัมพันธ์
 8. นางสุฑาวรรณ์ ไชยมูล - กรรมการสังคมสงเคราะห์
 9. แพทย์หญิงวินัดดา ปิยะศิลป์ - กรรมการวิชาการ
 10. นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ - กรรมการหาทุน
 11. นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง - กรรมการ
 12. แพทย์หญิงไอรีน ศุภางคเสน - กรรมการ
 13. แพทย์หญิงสุรภี เรืองสุวรรณ - กรรมการ
 14. แพทย์หญิงสุภา หริกุล - กรรมการ
 15. นายแพทย์วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล - กรรมการ
 16. ดร.ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด - กรรมการ
 17. คุณสุรวุฒิ สภาวสุ - กรรมการ
 18. คุณสุภัทร์ ไพรสานฑ์กุล - กรรมการ
 19. คุณชุมพล ม่วงพลับ - กรรมการ
 20. นางทิพย์รัตน์ หงสไกร - กรรมการและเหรัญญิก