สิทธิเชิดชูเกียรติ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เพื่อพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน แบ่งออกเป็น 7 ชั้น พระราชทานแก่บุรุษและสตรีตามที่ทรงพระราชดำริเห็นสมควร โดยมีรายละเอียดดังนี้
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิ์ประโยชน์เพิ่มเติม
ติดต่อได้ที่ คุณจรรยา พรหมมาลี โทร : 1415 ต่อ 2615