เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

ติดต่อมูลนิธิฯ

มูลนิธิชื่อว่า มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ย่อว่า ม.ร.ด.
เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า The Children ‘ s Hospital Foundation
เครื่องหมายของมูลนิธินี้คือ เป็นเด็กอยู่บนอุ้งมือในลักษณะค้ำจุนเด็ก

ติดต่อมูลนิธิรพ.เด็ก (ตึกนริศรา)

420/8 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400

โทรศัพท์ : 090-663-1479

โทรสาร : 02-354-8321
อีเมล : thaichf24@gmail.com