Endless Energy 2021 บริจาค 350,000 บาท

9 สิงหาคม 2564 

ขอขอบพระคุณ Endless Energy 2021 บริจาค 350,000 บาท สนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เพื่อซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพพร้อมอุปกรณ์ ในโครงการ "เด็กแรกเกิดต้องรอด" ขยายห้องICUความดันลบ สำหรับทารกติดเชื้อโควิด-19 รับมอบโดย ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ แพทย์หญิงมิรา โครานา นายแพทย์เชียวชาญ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านทารกแรกเกิด เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564