บริจาคทั่วไปเพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กยากไร้ ที่ครอบครัวไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลตามความเหมาะสม