เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก


 1. นายแพทย์เสรี ตู้จินดา - ประธานกรรมการ
 2. แพทย์หญิงวันดี นิงสานนท์ - รองประธานกรรมการ
 3. พลเรือเอกไตรภพ พิชัยกุล - รองประธานกรรมการ
 4. แพทย์หญิงศิราภรณ์ สวัสดิวร - รองประธานกรรมการ
 5. นายสันติ สาทิพย์พงษ์ - รองประธานกรรมการ
 6. นายแพทย์ภาวิต ปุญญฤทธิ์ - กรรมการผู้จัดการ
 7. นายไชยวัฒน์ รัตนประสิทธิ์ - กรรมการประชาสัมพันธ์
 8. นางสุฑาวรรณ์ ไชยมูล - กรรมการสังคมสงเคราะห์
 9. แพทย์หญิงวินัดดา ปิยะศิลป์ - กรรมการวิชาการ
 10. นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ - กรรมการหาทุน
 11. นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง - กรรมการ
 12. แพทย์หญิงไอรีน ศุภางคเสน - กรรมการ
 13. แพทย์หญิงสุรภี เรืองสุวรรณ - กรรมการ
 14. แพทย์หญิงสุภา หริกุล - กรรมการ
 15. นายแพทย์วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล - กรรมการ
 16. ดร.ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด - กรรมการ
 17. คุณสุรวุฒิ สภาวสุ - กรรมการ
 18. คุณสุภัทร์ ไพรสานฑ์กุล - กรรมการ
 19. คุณชุมพล ม่วงพลับ - กรรมการ
 20. นางทิพย์รัตน์ หงสไกร - กรรมการและเหรัญญิก